Vores menneskerettighedspolitik fastlægger et udgangspunkt for at lede vores forretning rundt omkring i verden i overensstemmelse med høje standarder. Menneskerettighedspolitikken er gældende for The Coca-Cola Company, de enheder, vi ejer, de enheder, hvor vi ejer majoriteten, og de anlæg, som vi har ansvaret for. Vi har endvidere forpligtet os på at arbejde sammen med og anspore vores tapperipartnere til at overholde principperne i denne politik og til at indføre lignende politikker i deres forretning.

Politikken fokuserer på at skabe nye og inkluderende arbejdspladser baseret på menneskerettigheder og omfatter følgende ti elementer:

  • Respekt for menneskerettigheder
  • Engagement i lokalsamfund
  • Værdsættelse af mangfoldighed
  • Foreningsfrihed og adgang til overenskomstforhandlinger
  • En arbejdsplads med fokus på sikkerhed og sundhed
  • Sikkerhed på arbejdspladsen
  • Nej til tvangsarbejde og menneskehandel
  • Nej til børnearbejde
  • Klare vilkår for arbejdstid, løn og personaleydelser
  • Vejledning og rapportering til medarbejdere

Hos The Coca-Cola Company er det alle medarbejderes ansvar at skabe et arbejdsmiljø, som afspejler respekt og er fri for al diskrimination og chikane. Hvis en medarbejder mener, at nogen overtræder Menneskerettighedspolitikken eller loven, opfordres de til at rapportere det til deres nærmeste leder, personaleafdelingen, selskabets juridiske afdeling eller EthicsLine.

Rettesnor til leverandører (Supplier Guiding Principles)


At være en ansvarlig samfundsborger er vigtigt for vores virksomhed og vores succes på lang sigt.

Vores Supplier Guiding Principles (SGP) angiver vores værdier og forventninger til leverandører og under-streger vigtigheden af en ansvarlig praksis på arbejdspladsen, som respekterer menneskerettighederne og som minimum overholder den gældende miljølov, den lokale arbejdsret og de vigtigste internationale konventioner. Forventningerne til vores leverandører er i overensstemmelse med vores Human Rights Policy, det vil sige vores menneskerettighedspolitik, og afspejler vores forpligtelse til at respektere men-neskerettighederne i hele vores forretningssystem og i vores globale leverandørkæde.

Siden vi annoncerede vores SGP-program har vi arbejdet sammen med vores tapperi- og leverandørpart-nere om at fuldføre mere end 17.500 evalueringer af menneske- og arbejdstagerrettigheder. Selvom vores værdier fortsat er de samme, har vi naturligvis udviklet og forbedret vores program. I 2014 udvikle-de vi vores evalueringer i forhold til ansættelse og personalepolitik for migrantarbejdere og beskyttelse af lokalsamfunds rettigheder til land.

The Supplier Guiding Principles er en integreret del af de aftaler, der eksisterer mellem The Coca-Cola Company og selskabets direkte og autoriserede leverandører. Vi forventer, at vores leverandører udvik-ler og implementerer passende interne forretningsprocesser, der sikrer overholdelse af the Supplier Guiding Principles. Virksomheden gør rutinemæssigt brug af uafhængige tredjeparter til at evaluere leve-randørers overholdelse af the SGP; evalueringen indbefatter fortrolige interviews med medarbejdere og kontraktansatte på stedet. Hvis en leverandør ikke formår at overholde kravene i SGP, må pågældende leverandør foretage de nødvendige justeringer. Virksomheden forbeholder sig ret til at opsige en aftale med enhver leverandør, der ikke kan dokumentere, at de overholder kravene i SGP.